Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése - ...:::Szécsisziget község honlapja:::...

Tartalomhoz ugrás

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéseProjekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00017
Kedvezményezett neve: Szécsisziget Község Önkormányzata
Projekt kezdete: 2017.10.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.31.
Támogatás összege: 28 545 079 Ft
Támogatás intenzitása:100%
Projekt rövid leírása:
A projekt célja a TOP-2.1.3-15 konstrukcióval Szécsisziget község környezetbiztonságának növelése és a helyi vízkár veszélyezettségének csökkentése. Elsődleges cél az ár és belvíz veszélyezettségi szempontból erősen veszélyeztett Szécsisziget község környezetbiztonságának növelése a meglévő csapadékvíz- elvezető, belvízelvezető rendszer különböző műszaki megoldásokkal történő felújításával, a hiányzó elvezető építmények kialakításával. További cél a megújult csapadékvíz- elvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, amely segíti a további környezeti károk elkerülését, valamint a fejlesztés megvalósításával a csapadékvíz okozta károk minimalizálása, az épített környezet értékeinek és természeti értékek megóvása, amely által jelentősen nő az itt élők környezetbiztonsága, és jelentsen csökken a település veszélyezettsége.
A fejlesztés során az önállóan támogatható tevekénységek közül a ,,Belterületi védelmét szolgáló vízelvezető- hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz- gazdálkodás céljainak figyelembe vételéve” valósulnak meg. AZ önállóan nem támogatható tevekénységek közül a csapadékcsatornahálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült útpadkák helyreállítása valósul meg. A tervezett létesítmények Szécsisziget község Deák utca keleti oldalán lévő épületek telkének végén kerülnek megépítésre. A területen a helyszíni egyeztetést, a szükséges felméréseket elvégezték. A tervezési területről részletes geodéziai felmérés készült. A tervezés során megvizsgálásra került a település csapadékvíz elvezetésének lehetőségei, melynek keretében kiderült, hogy a Deák utca keleti oldalán nem található csapadékvíz elvezető rendszer, ennek következtében a hegyoldalról lezúduló víz mennyiség és hordalék közvetlenül betör az itt található 19 magántulajdonban levő ingatlanra (családi házak, melléképületek, konyhakertek), valamint az önkormányzati tulajdonú Deák utcára. Mindezeket figyelembe véve készül el a tervdokumentáció, melyben a medrek megfelelő méretre történő méretezése megtörténik.
A projekt eredményeként a településen a ,,Bel-és csapadékvíz védelmi létesítmények hossza” összesen 2061 m.  Az árkokban tervezett tevékenységek összességében magukba foglalnak 1097 m hosszúságban új árok megépítését 465 m-en új vápa kialakítását, 499 m-en meglévő árok rekonstrukcióját.

Fényképek a fejleszteni kívánt területről:
(ezt el fogom készíteni ha megyek a táblával)
Fejlesztés indokoltsága, korábbi káresemények:
A fejlesztés a természetben bekövetkező változások- évről évre erősödő, nagy intenzitású esőzés- által eredményezett környezeti problémák megoldásához járul hozzá, megvédve azt a 19 magántulajdonban levő ingatlant ahova a hegyről lezúduló csapadékvíz a korábbi években többször okozott károkat.
A település vezetésének már több mint 10 éve célja, hogy csapadékvíz-elvezető rendszerét megújítsa, a hiányzó szakaszt megépítse, de a fejlesztés szükségessége az elmúlt néhány évben egyre inkább felerősödő nagy mennyiségű csapadék okozta károsodások miatt vált egyre szükségesebbé. A megnövekedett vízmennyiség veszélyezteti a belterületi létesítményeket, rontja a községben az életminőséget, és jelentős anyagi károkat eredményez, amely az önkormányzatot és az érintett lakosságot egyaránt terheli. Az ingatlanok és a közterületek közvetlen károsításán kívül természet- és környezetvédelmi szempontból is káros.
Jelenleg a település keleti irányából a domboldalról lezúduló víz mennyiség és hordalék először közvetlenül a Deák Ferenc utca keleti oldalán elhelyezkedő lakóingatlanaira, majd magába az utcába tör be. Közvetlenül és fokozottan veszélyeztetett településrész az Deák Ferenc utca 201. helyrajzi számtól a 219. helyrajzi számig található ingatlanok, valamint a 224. helyrajzú számú Deák Ferenc utca.  A közelmúlt időszak rapszodikus csapadékeloszlás és intenzitás miatt a település Deák Ferenc utcájában és a lakóingatlanokban az erdőterületekről lezúduló csapadék elöntéseket és károkat okozott. Az önkormányzat, saját forrása nem lévén, vis maior támogatást kapott, illetve a lakók lehetőségeik mérten rendezték az őket ért károkat, amely azonban sajnos csak a károk helyreállítását tette lehetővé, viszont a szükséges beavatkozások elvégzésére nem nyújtott fedezetet. A településen az elmúlt évek vis maior káreseményeinek egy része a téli időszakok hóolvadásai, illetve a nyári időszakok heves zivatarai miatt lezúduló nagymennyiségű csapadékvíz okozta károkozások voltak. A károk elsősorban a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer nem megfelelő állapota, a hiányzó övárok, valamint a Kerka folyó áradása miatt következtek be.  A település sík és völgyben fekszik, keleti irányból dombhát övezi, az erdőterületekről lezúduló csapadék mennyisége leginkább a község Újtelepi részén elöntéseket és károkat okozott, valamint a domboldalon fekvő ingatlanokat a lezúduló csapadékvíz folyamatosan károsítja.

                           
A település földrajzi elhelyezkedése, az elmúlt 10 év káreseményei, valamint a megoldatlan csapadékvíz elvezetési rendszer miatt mára elkerülhetetlenné vált az Újtelepi rész csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása, a hiányzó elemek megépítése, amely lehetővé teszi az önkormányzati (utak, járdák, épületek) és a jelentős magánvagyon megóvását is és jelentősen javítja a település környezetbiztonságát.
Vissza a tartalomhoz