Álláshirdetés jegyző munkakör betöltésére

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

 • Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej utca 112.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Felsőfokú képesítés,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Közigazgatási szakvizsga,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Magyar állampolgárság
 •         Cselekvőképesség
 •         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
 •         Közigazgatási gyakorlat – legalább 1 – 3 év szakmai tapasztalat
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         A pályázó szakmai önéletrajza, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
 •         Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata
 •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 •         A pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn
 •         A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Léránt Ferenc nyújt, a +36/30/237-13-34 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8878 Lovászi, Kútfej utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1344-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 •         Személyesen: Léránt Ferenc, Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde és Tornyiszentmiklós Községek Polgármesterei bírálják el. A jegyzőt Lovászi község polgármestere nevezi ki. A jegyző kinevezéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése szükséges. A kiíró polgármesterek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal hiedetőtáblája – 2016. november 10.
 •         Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde és Tornyiszentmiklós községek hirdetőtábláján – 2016. november 10.

Submit a Comment